DRV

Worldwide Guide to Women in Leadership
Fremtrædende kvinder i Det Radikale Venstre

 

1908-10 Formand for Vroue-Resen kommunale hjælpekasse Johanne Rambusch (1865 - 1944)
Første kvindelige Hovedbestyrelses medlem i 1915. 1927-28 Landstingsmedlem som Suppleant for Eric Scavenius.

1909-29 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Alvilda Harbou Hoff (1862-1951)
1913-21 og 1922-25 Vice-formand for Borgerrepræsentationen
1925-29 Rådmand
i Magistratens fjerde afdeling (vej- og bygningsområdet samt sundhedsvæsenet)
Læge. Valgt som en af de første 7 kvinder, der fik sæde i BR efter det første valg med kvindelig valgret. I adskillige år var hun den radikale budgetordfører.

1909-12 og 1913-17 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Julie Arenholt (1873 - 1952)
1918 Suppleant til Landstinget
Landets tredje
cand.polyt og landets første uddannede fabriksinspektør. Folketingskandidat 1918.

1909-21 Medlem af
Kundby sogneråd Hansine Pedersen (1861 - 1941)
1916-22 Medlem af Holbæk Amtsråd
Drev landbrug sammen med sin mand. Første kvindelige amtsrådsmedlem i Danmark.

1909-19 Medlem af Præstø Byråd Marie Hjelmer (1869-1937)
1918-36 Landstingsmedlem
1929-36  Gruppesekretær i Landstinget
Hun uddannede sig som privatlærerinde fra Marie Kruses Skole 1889 og studerede derefter fransk i Paris 1894. Efter hjemkomsten kom hun til Præstø som privatlærerinde indtil hun blev gift.

1916-25 Medlem af Københavns Radikale Vælgerforenings bestyrelse Meta Hansen (1865 - 1941)
I 1893 aflagde hun som den første kvinde statsvidenskabelig embedseksamen ved København og arbejdede siden som assistent og fuldmægtig i Statens statistiske Bureau. 1917 var hun opstillet som partiets kandidat til Frbg. kommunalbestyrelse, men blev ikke indvalgt. Hun var desuden opstillet som kandidat til rigsdagsvalget, anbefalet af Dansk Kvindesamfund, første gang kvinder kunne afgive deres stemme ved valget i 1918. Men hun fik ikke en partiopstilling, som kunne sikre hendes valg.

1917 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Marie Lassen (1864 - 1921)
Chef for Aalborg Stifttidende. Meget magtfuld på trods af hendes få officielle partihverv. På tale som et mulig
t minister-emne 1918 og 1920
.

1917-25 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Elna Munch (1871 - 1945)
1918-35 Medlem af Folketinget
Student, lærerinde og gift med udenrigsminister Peter Rochegune Munch. I Folketinget var hun stærkt involveret i udformningen af de store lovkomplekser, der vedtoges kort efter kvindestemmerettens indførelse: loven af 1919 om ligeløn for mandlige og kvindelige tjenestemænd, ægteskabslovene 1922 og 1925. I behandlingen af tjenestemandsloven af 1921 om kvinders og mænds lige adgang til offentlige embeder og hverv, talte hun forgæves for, at kvinder også burde have adgang til præsteembeder.

1917 Medlem af bestyrelsen for Frbg. kommunale hjælpekasse Dagmar Nielsen (1869 - 1955)
Seminarielærer. Radikal Folketingskandidat 1918, 1920 og 1926 og hun sad i en årrække i hovedbestyrelsen. Ved RVs grundlovsfest i Kongens Have 1918 talte hun efter ministrene ◊C.Th. Zahle og ◊Th. Stauning til en forsamling på 20.000
. Fra 1931 aktiv i Det Konservative Folkeparti.

1918-36 Medlem af bestyrelsen for Københavns Radikale Vælgerforening Karna Nilsson (1889 - 1967)
Handelsuddannet på Købmandsskolens Kvindeafdeling og forretningsindehaver. Opstillet til Landstinget for partiet i 1939

1918 Suppleant til Landtinget Anna Bransager Nielsen (1876 - 1969)
1938-46 Medlem af  Roskilde byråd
Husholdningsskoleforstander. I 1929 blev hun sammen med fremtrædende husholdningskvinder fra andre partier, bl.a. •Johanne Wille Jørgensen, opstillet på en liste, som skulle varetage hjemmenes og de husøkonomiske interesser på Rigsdagen. Initiativet blev imidlertid opgivet på grund af modstand fra partiernes ledelse. I Roskiles social- og sygehusudvalget gjorde hun med sin venlige og saglige fremgangsmåde et stort arbejde for sit parti.

1918 Suppleant til Landstinget Hulda Pedersen (1875 - 1961)
Lærer. Gennem en årrække bestyrelsesmedlem Vælgerforeningen i Århus

1918-26 Medlem af Hovedbestyrelsen Thora Pedersen (1875 - 1954)
1918-26 Suppleant til Landstinget
1939-43 Byrådsmedlem i Ålborg
Skoleinspektør
.

1918 Folketingskandidat Karen Blicher (1865 - 1937)
Uddannet privatlærerinde fra Zahle Skole og skolekøkkeninspektør

1919-24 Formand for Københavns Radikale Vælgerforenings 1. kreds Margit Heilesen (1889 - 1976)
Indtil hun blev gift i 1912 studerede hun romansk filologi ved Kbh.s Universitet. Opstillet til Folketinget i Kbh.s-kredsen, ved senere valg i Hjørringkredsen, uden dog at blive valgt
i 1924.

1919-21 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Sofie Rasmussen (1864 - 1940)
S
kolekøkkeninspektør

1921-26 Medlem af Helsingør byråd Helga Lund (1881 - 1975)
Cand.mag. med matematik som hovedfag og fysik, kemi og astronomi som bifag, lektor med videre indtil hun i 1926 blev udnævnt til rektor for Skt. Knuds Gymnasium i Odense efter Margarethe Hoffmanns død. Hun var suppleant til Landstinget, valgt på Sjælland 1918-28, og 1936-47 tingvalgt suppleant. Fra 1926 var hun medlem af RVs hovedbestyrelse, 1929-47 kandiderede hun ved folketingsvalgene for partiet i Odensekredsene, dog uden at blive valgt, og i en årrække var hun tillige formand for Odense Radkale Vælgerforening

1924-33 Medlem af Gentofte kommunalbestyrelse Anna Westergaard (1882 - 1964)
1939-53 Landstingsmedlem
1946-53 Gruppesekretær i Landstinget
Uddannet i DSB, hvor hun avancerede til overtrafikkontrollør. I 1930’erne formand for Gentoftekredsens Radikale Vælgerforening. Hun var folketingskandidat ved flere valg i 1920’erne og i 1932. Men hun var ingen stemmesluger og blev aldrig valgt. I 1939 kom AW som suppleant i Landstinget, hvor hun kom til at sidde frem til dets nedlæggelse i 1953, hele tiden som såkaldt landstingsvalgt medlem, dvs. valgt af det afgående ting og således uden at møde vælgerne direkte. Boede sammen med telegrafkontrollør Margrethe Jensine Mathiassen
.

1925-35 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Karen Braae  (1882-1962)
1929-33 Vice-formand for Borgerrepræsentationen
Arbejdede som uuddaannet lærerinde inden hun tog lærereksamen.
Folketingskandidat 1924 og 1926, formand for Statens Husholdningsråd 1935-52

1926-51 Byrådsmedlem i Stege Eva Madsen (1884-1972)
1929-37 og 1943-50 F
ormand for skoleudvalget og værgerådet
1946 Formand for tre byrådsudvalg
1946-50 Viceborgmester og giftefoged
1950-51 Borgmester (som den først kvinde i landet)

1927-45 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Margrethe Petersen (1878 - 1945)
I 1899 tog hun lærereksamen fra N. Zahles Seminarium
og blev senere skoleinspektør.

1938-? Forretningsudvalgsmedlem i Hovedbestyrelsen Andrea Hedegaard (1887 - 1967)
Overlærer. Bestyrelsesmedlem for Odense Vælgerforening, Hovedbestyrelses-medlem og
folketingskandidat i perioden 1935-53

1940-43 Formand for Radikal Ungdom i København Stella Kornerup (1905 - 1988)
1943-46 Medlem af Birkerød sogneråd
Radikal folketingskandidat og en meget aktiv deltager i partiets agitation og vælgermøder i perioden 1939-53

1941 Medlem af bestyrelsen for Det Radikale Venstre i Haderslev Signe Tørsleff (1879 - 1975)
1946-49
Medlem af Kommunalbestyrelsen
Skoleinspektør og mor til den socialdemokratiske Minister for Søfart og Handel, Lis Groes, der tilbragte det første år på børnehjem efter at forældrene var blevet skilt og moderen uddannede sig til lærer.

1943-? Medlem af Gamborg sogneråd Gertrud Rask Vedel (1882 - 1966)
D
istriktsjordemoder

1945-60 Folketingsmedlem Kirsten Gloerfelt-Tarp (1889 - 1977)
1957-60 Gruppesekretær
Cand.polit. Ansat i Arbejdsministeriet og
avancerede hurtigt til fabriksinspektør i 1921, og 1938 udnævntes hun til kontorchef som Clara Blacks efterfølger

1947-53 Medlem af Landstinget Ingeborg Refslund Thomsen (1891 - 1972)
1953-57 Medlem af Folketinget
Forfatter. I 1947 blev hun som den første kvinde medlem af
Det Udenrigspolitiske Nævn.

1950-58 Medlem af Osted sogneråd Ester Frandsen (1910 - 2001)
Hun tog almindelig forberedelseseksamen og forskellige kurser i småbørnsundervisning og virkede herefter som lærerinde
.

1951-53 Medlem af Hovedbestyrelsen Else Zeuthen (1897 - 1975)
1953-60 Medlem af Folketinget
Mag.art. i engelsk

1956-60 Medlem af Rynkeby sogneråd Dagmar Andreasen (1920 - )
1968-75  Folketingsmedlem
1971-75 Hovedbestyresesmedlem
Fabrikant. Først sognerådsmedlem
for en upolitisk liste. Hun var først valgt i Kertemindekredsen, siden i Odense 2. kreds. Hun stillede op igen i 1975, men opnåede ikke valg og nedlagde herefter sit kandidatur. I Folketinget var
hun bl.a. erhvervsordfører.

1960-79 Medlem af Folketinget Grethe Philip (1916 - )
Cand.oecon. Medlem af Folketingets finansudvalg i 1962 som den anden kvinde nogen sinde. Hun blev samtidig den første kvindelige finanslovsordfører. Hilmar Baunsgaard tilbød hende socialministerposten i VKR-regeringen 1968-71, men hun sagde nej, fordi hun var imod partiets brud med Socialdemokratiet.

1960-77 Folketingsmedlem Else-Merete Ross (1903 - 1976)
1964-68 Næstformand for Folketingsgruppen
Cand.mag. i tysk og gymnastik og lektor. Hovedbestyrelses-medlem 1961-64.

1968-75 Folketingsmedlem Meta Ditzel (1910 - 1999)
Viceskoleinspektør
. 1948-69 medlem af bestyrelsen for den radikale vælgerforening i Viborg. Også medlem af Hovedbestyrelsen

1970-78 Sporvejsborgmester med ansvar for energiforsyning, trafik og kommunens kørsel og håndværk Lilly Helveg Petersen (1911-)
Overlærer. Hun var i en årrække medlem af RVs hovedbestyrelse og 1968-69 formand for Københavns Radikale Vælgerforening. Hendes mor, Karen Larsen Lolk (1884-1964)
var medlem af vælgerforeningens bestyrelse i Svendborg.

1970-74 Medlem af Gentofte kommunalbestyrelse Fanny Hartmann (1911 - )
Cand.jur., ankechef. Medlem af Bestyrelsen for Gentofte Vælgerforening. I kommunalbestyrelsen var hun medlem af socialudvalget, boligudvalget og børne- og ungdomsværnet.

1970-86 Medlem af Søllerød kommunalbestyrelse Edele Kruchow (1915 - 1989)
1971-77 Medlem af Folketinget
1975-76 Medlem af
Europarådet
1975-77 Medlem af  Europaparlamentet
Cand.mag. i historie, geografi og fransk, Rektor. Ved de første direkte valg til Europaparlamentet i 1979 stillede hun op, dog uden at blive valgt.

1970-82 Medlem af Århus Byråd Inger Dalby Lillelund (1923-)
1974-82 Formand for Teknisk Udvalg
1982-90 Medlem af Århus Amtsråd
1972-76 Landsnæstformand
Overlærer. Medlem af RVs hovedbestyrelse 1967-77, fra 1968 af forretningsudvalget og kandiderede i 1976 til formandsposten. Fra 1986 formand for amtets Ligestillingsudvalg, som hun var initiativtager til.

1970-74 Formand for Vælgerforeningen i Helsinge Aase Olesen (1934 - )
1974 Medlem af Helsinge Byråd
1974-77 og 1979-90 Folketingsmedlem
1988-90 Socialminister

1973-77, 1979-94, 2005- Folketingsmedlem Lone Dybkjær (1940- )
1988-90 Miljøminister
1994-2004 Medlem af Europaparlamentet
Civilingeniør

1976-78 Medlem af Søllerød kommunalbestyrelse Eva Rude (1922 - )
Journalist og redaktør. Hun var stedfortræder for Edele Kruchow. I perioden 1964-96 var hun opstillet til Folketinget i Vestre og Østre Storkreds, men blev trods høje personlige stemmetal ikke valgt

1982-97 Medlem af kommunalbestyrelsen i Gundsø og Viceborgmester Marianne Bruus Jelved (1943-)
1987- Folketinget
smedlem
1988-93 Gruppeformand
1990- Partileder
1993-2001 Økonomiminister
1994-2001 Vicestatsminister og Minister for Nordisk Samarbejde

1984-94 Medlem af Hovedbestyrelsen Vibeke Peschardt (1939-)
1986-
Medlem af Søllerød Kommunalbestyrelse
1994-2001 Folketingsmedlem
1994-97 Gruppesekretær
Cand.jur. og ansat i Arbejds- og socialministeriet.

1988-90 Gruppesekretær Kirsten Lee
Læge. Gift med fhv. minister Niels Helveg Petersen, søn af Lilly Helveg Petersen.

1988- Medlem af Folketinget Elisabeth Arnold (1941-)
1989- Medlem af Europarådet
1990-94 Gruppesekretær
1994-2000 Næstformand for Folketingsgruppen
1996-98 Næstformand for Folketinget
2000-01
Gruppeformand
Cand.scient,
udviklingschef.

1990-91 Landsnæstformand Grethe Erichsen
1991-93
Landformand

1993-97 Landsformand Margrethe Vestager (1968-)
2001- Folketingsmedlem
2001- Næstformand for Folketingsgruppen
Cand.polit. og sekretariatschef. Undervisningsminister 1998-2001. (b. 1968-)

1993-94 Hovedbestyrelsesmedlem Elsebeth Gerner Nielsen (1960 - )
1994- Medlem af Folketinget
1998-2001 Kulturminister
C
and.rer.soc

1993-95 Næstformand for Folketingsgruppen Kirsten Grønfeldt

1993-94 Folketingsmedlem Dorit Myltoft (1943-)
1994, 1995, 1996, 1997-98 og 1998-2000 Midlertidigt Medlem
1
997-2001 Gruppesekretær
Seminarielærer. Hun var stedfortræder for Niels Helveg Petersen.

1997-2000 Landsnæstformand Lone Loklindt
2000-01 Fungerende Landsformand
2001 Kandidat til posten som Landsformand

1999-2002 Amtsborgmester Karen Nøhr, Fyns Amt

2001-02 Landsnæstformand Mette Boch

1990-Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Inger Marie Bruun-Vierø (1942-)
2000-01 Folketingsmedlem
2002- Sundhedsborgmester i København

2004-05 Medlem af Folketinget Ida Jørgensen
H
andelsskolelærer

2005- Medlem af Folketinget Bente Dahl

2005- Medlem af Folketinget Charlotte Fischer

2005- Medlem af Folketinget Elisabeth Geday

 

-------------

KVINDELIGE RADIKALE FOLKETINGSMEDLEMMER (Ufuldstændig liste)

1918-35 1 kvindelig MF (Elna Munch)
1935-45  ingen kvindelige MF'er
1945-53 1 kvindelig MF
- Kirsten Gloerfelt-Tarp (1945-60)
1953 2 kvindelige MF'er -
Ingeborg Refslund Thomsen (1953-57)
1953 3 kvindelige MF'er
1957 2 kvindelige MF'er - Grethe Philip (1960-79), Else-Merete Ross (1960-77)
1966 3 kvindelige MF'er
1968 5 kvindelige MF'er - Dagmar Andreasen (1968-75), Meta Ditzel (1968-75)
1971 6 kvindelige MF'er
1975 4 kvindelige MF'er -Lone Dybkjær (1973-99),
Aase Olesen (1974-77 og 1979-90)
1977 1 kvindelig MF
1979 3 kvindelige MF'er
1984 2 kvindelige MF'er
1987 5 kvindelige MF'er - Marianne Jelved (1987-), Kirsten Lee (?), Elisabeth Arnold (1988-)
1990 3 kvindelige MF'er 
Dorit Myltoft (1993-94 (og midlertidigt 1994, 1995, 1996, 1997-98, 1998-2000 )
1994...                        Vibeke Peschardt (1994-2001),
Elsebeth Gerner Nielsen (1994-)
199..
2001-                        - Margrethe Vestager (2001-)
2004-05                     - Ida
Jørgensen
2005-
8 kvindelige MF'er  Bente Dahl,Lone Dybkjær, Charlotte Fischer, Elisabeth Geday,                                   

+ 1993-95 Næstformand for Folketingsgruppen Kirsten Grønfeldt

RADIKALE LANDSTINGSMEDLEMMER

1918-36 landstingsmedlem
Marie Hjelmer
1936-39 ingen
kvindelige landstingsmedlemmer
1939-53 Landstingsmedlem Anna Westergaard
1943-53 2 kvinder
1947-53 Medlem af Landstinget Ingeborg Refslund Thomsen


 

Tidlige fremtrædende radikale kvinder uden poster

Else Elbæk (1926 - )

Helene Strange
(1874-1943)

Ragna Schou (1879 - 1945)
Tidligere medlem af Søllerød sogneråd

Kirsten (Hansen) som i mange år var eneste radikale medlem af Københavns Borgerrepræsentation

 

Kilder Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Kvinder på tinge, Kvinder i landspolitik i 75 år, Red. Drude Dahlerup og Kristian Hvidt